Regulamin

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ www.smoriss.pl

§ 1. Oznaczenie Sprzedawcy

Sprzedawcą i właścicielem hurtowni internetowej www.smoriss.pl

Andrea Andrezj Oskaldowicz
ul.Julianowska 1/84
91-473 Łódź
NIP: 726135 68 11, Regon:4716841

§ 2. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1. Regulamin - niniejszy Regulamin.
2. Hurtownia Internetowa– serwis internetowy w domenie www.smoriss.pl za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą składać zamówienia na towary oferowane przez Sprzedawcę.
3. Sprzedawca www.smoriss.pl
4. Towar – towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem hurtowni internetowej
5. Umowa - umowa sprzedaży towarów przez Sprzedawcę.
6. Usługa – umożliwienie Użytkownikowi przez Sprzedawcę założenia konta w Hurtowni Intrnetowej i korzystania z niego w celu składania zamówień.
7. Użytkownik/Kupujący - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, która zakłada konto w hurtowni internetowej w celu złożenia zamówienia u Sprzedawcy.

§ 3. Dane teleadresowe

1. Adresem Sprzedającego do korespondencji jest: ANDREA ANDRZEJ OSKLADOWICZ ul.Rzemieślnicza 45 95-030 Rzgów
2. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest przy pomocy:
a) telefonu pod numerem: +48 887 668 898 pon -ndz w godz 8 do 14
b) poczty elektronicznej pod adresem hurt@smoriss.pl s.moriss.hurt@gmail.com
3. Obsługa Użytkowników za pośrednictwem strony www.smoriss.pl odbywa się całodobowo

§ 4. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady:
a) składania zamówień na towary oferowane przez Sprzedawcę,
b) sprzedaży towarów zamówionych przez Użytkowników,
c) przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
2. Sprzedawca świadczy Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze. zm.).
3. Sprzedawca za pośrednictwem strony www.smoriss.pl prowadzi sprzedaż hurtową, wyłącznie na rzecz Użytkowników/Kupujących będących przedsiębiorcami.
4. Dostęp do hurtowni internetowej odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie i jest wolny dla wszystkich posiadających połączenie z siecią Internet.
5. Składanie zamówień wymaga założenia indywidualnego konta w hurtowni internetowej i akceptacji Regulaminu.
6. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego zaakceptowanie.
7. Użytkownicy zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z hurtowni internetowej . Sprzedawca udostępnia Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Hurtowni Internetowej. Regulamin udostępniany jest w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 5. Warunki techniczne korzystania z usług

Do prawidłowego korzystania z Hurtowni Internetowej niezbędne jest:
1. dysponowanie urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet,
2. dysponowanie przeglądarką internetową Mozilla Firefox 10.0, Internet Explorer 7.0 lub wyższymi, bądź oprogramowaniem o podobnych parametrach,
3. korzystanie ze wszystkich aplikacji Sklepu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script, Adobe Flash Player i podobnych oraz akceptacji cookies.

§ 6. Rejestracja

1. Świadczenie Usług przez Sprzedawcę odbywa się nieodpłatnie.
2. W celu założenia konta w sklepie Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane: Nazwa Firmy, adres e-mail, adres firmy lub do numer NIP i numer telefonu. Podanie danych następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
3. Użytkownik uprawniony jest do zaprzestania korzystania z Usług
i likwidację konta w każdym czasie.
4. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy Kupujący korzysta z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
5. Sprzedawca uprawniony jest do anulowania, usunięcia i niezrealizowania zamówienia złożonego z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu
6. Sprzedawca może odmówić utworzenie nowego konta Użytkownika, jeżeli zostało ono uprzednio zlikwidowane na skutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

§ 7. Złożenie zamówienia

1. Sprzedawca oferuje Towary, podając ich istotne cechy, w szczególności ich cenę netto oraz brutto, dostępne rozmiary oraz fotografie produktów.
2. Zamówienia można składać przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu. Złożenie zamówienia dokonywane jest za pośrednictwem formularza.
3. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Sprzedawca dokonuje weryfikacji poprawności danych podanych w zamówieniu. W tym celu Sprzedawca może skontaktować się z Użytkownikiem.
4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przez sprzedawcę dostępności produktu oraz terminu realizacji zamówieniaa następnie potwierdzeniu zamówienia poprzez e-mail
5. W przypadku podania w zamówieniu, przez Użytkownika nieprawidłowych lub błędnych danych i w konsekwencji niemożności nawiązania kontaktu lub niemożności poprawienia błędów Sprzedawca uprawniony jest do anulowania zamówienie. Sprzedawca zobowiązany jest w miarę możliwości poinformować o tym fakcie Użytkownika.
6. Do każdego zamówienia wystawiamy FV

§ 8. Płatności

1. Ceną wiążącą strony jest cena podana przy zamawianym Produkcie w momencie złożenia i potwierdzenia zamówienia.
2. Promocje, upusty, rabaty itp. oferowane przez Hurtownię nie łączą się ze sobą.
3. Hurtownia Internetowa oferuje następujące sposoby płatności:
a)płatność przelewem,
b) płatność za pobraniem w momencie dostarczenia przesyłki ( opcja dostępna tylko na terytorium Polski ).
4. W przypadku płatności przelewem Użytkownik zobowiązany jest zapłacić za Produkty i dostawę w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia zamówienia. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
5. Użytkownik zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę. W przypadku niemożności ustalenia numeru zamówienia, zakupionego Towaru i dokonanej wpłaty, Sprzedawca anuluje zamówienie i zwróci dokonaną wpłatę na rachunek bankowy z którego została dokonana, bądź inny rachunek wskazany przez Użytkownika
6. W przypadku niedokonania zapłaty, bądź dokonania jedynie częściowej zapłaty zamówienie wygasa, o czym Sprzedawca niezwłocznie informuje Użytkownika. W przypadku częściowej zapłaty Sprzedawca zwraca Użytkownikowi otrzymaną kwotę na rachunek bankowy z którego została dokonana, bądź inny rachunek wskazany przez Użytkownika.

§ 9. Dostawa

1. Użytkownik dokonuje w zamówieniu wyboru sposobu dostawy towaru spośród sposobów określonych przez Sprzedawcę (przesyłka kurierska – kurier).
2. Koszt dostawy ponosi Kupujący. Koszt dostawy podawany jest w trakcie składania zamówienia
3. Sprzedawca wysyła Towary w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia i wpływu zapłaty na jego rachunek bankowy,
4. Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera w celu potwierdzenia, czy zawartość odpowiada zamówieniu oraz czy nie nastąpiły uszkodzenia podczas transportu. W przypadku uszkodzenia przesyłki zobowiązany jest zgłosić je podmiotowi dokonującemu doręczenia oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą.

§ 10. Zwroty i Wymiany

1. Kupującym nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy i wymiana nainny towar

§ 11. Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada za wady Towaru jedynie w przypadku ich wykrycia przez Kupującego przed upływem 3 dni od dnia jego wydania.
2. W przypadku stwierdzenia wad Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Sprzedającego o wykrytych wadach na piśmie w terminie 7 dni od dnia ich wykrycia.
3. W przypadku nie dochowania powyższych terminów, Kupujący traci uprawnienia z rękojmi.
4. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres do korespondencji. Reklamacja musi zawierać Nazwę firmy i adres pocztowy oraz adres e-mail Użytkownika. Wraz z reklamacją Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy Towar. Towar powinien być zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie, oraz powinny być do niego dołączone wszelkie dostarczone z Towarem elementy dodatkowe. Użytkownik załącza do przesyłki w miarę możliwości kopię faktury VAT.
5. Sprzedawca informuję Kupującego na piśmie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Sprzedawcy.
6. Kolory wyświetlany na ekranach monitorów mogą się różnić od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych ustawień monitora. Różnice te nie stanowią podstawy reklamacji jeżeli odpowiadają podanemu wcześniej opisowi lub mają cechy okazanego wzoru.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) podanie w trakcie procesu składania zamówienia błędnych danych przez Użytkownika,
b) nieprawidłowe funkcjonowanie przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych (w tym m.in. za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika),
c) inne okoliczności związane z działalnością podmiotów trzecich, na których działania Sprzedawca nie odpowiedzialności ma wpływu.

§ 12. Przetwarzanie danych osobowych

1. Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników jedynie w celu i na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 104, poz. 1244 ze zm.).
2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników podane w zamówieniu oraz formularzu rejestracyjnym.
3. Sprzedawca może przetwarzać również dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników ze hurtowni, w szczególności:
a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
c) informacje o dokonanych zakupach.
4. Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych przesyłanych przez Sprzedawcę. W celu rezygnacja należy przesłać na adres elektroniczny Sprzedawcy oświadczenie, bądź w tym celu skontaktować się ze Sprzedawcą.
5. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
6. Użytkownicy mają prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Do zamówień złożonych przez Użytkowników mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie hurtowni internetowej
3. Umowy zawierane poprzez Hurtownię Internetową zawierane są w języku polskim.

§ 14. Zmiana Regulaminu:

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.
3. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 lipca 2016 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl